Audit - esimene samm robotiseerimise teekonnal

Soovid tootmises võtta kasutusele tööstusroboti(d)? Või hankida lisaks olemasolevatele roboteid juurde? Aitame teha eeltöö, et investeering oleks õigustatud.

Robotiseerimise audit aitab kindlaks teha, kas tootmisprotsessis on loodud eeldused roboti integratsiooniks ning planeeritava lahenduse hinnangulise tasuvusaja – et saaksite selgema ülevaate, kas planeeritava protsessi robotiseerimine on ka päriselt mõistlik ning kuidas seda teha.

Millist infot robotiseerimise auditist saab?

Esimene ja kõige olulisem teave on see, kas tänases positsioonis ja tänaste eelduste juures on mõistlik robotiseerimisega alustada. Mõned ettevõtted oma tänaste eelduste juures ei lõika tegelikult robotiseerimisest kasu või ei ole nende komplekteeritavaid tooteid etteantud mahus mõistlik robotite abil kokku panna.

Lisaks saab teada, kas tehases on olemas eeldused robotiseeritud tootmiseks. Tasub arvestada, et eelduste puudumisel võib protsessi robotiseerimine osutuda 3-5 korda kallimaks – mis tihtipeale ei tasu end mõistliku ajaga ära. Lihtsustatud paralleelina: ka maanteed saab rajada sohu, kuid töö eelarve võrreldes kruusatee pindamisega on mitmekordne.

Juhuks kui tootmisprotsessi robotiseerimisest on võimalik kasu lõigata – ehk tõsta tootmise efektiivsust ja vähendada kulusid – ning kõik vajalikud eeldused on olemas, saame vastavalt analüüsile teha arvutused protsessi robotiseerimise hinna suurusjärgu välja selgitamiseks.

Mis kasu saab robotiseerimise auditist?

Kõige olulisem ettevõttele, kes soovib tootmisprotsessi robotiseerida on enne investeeringute tegemist teada saada, kas protsessi on mõistlik robotiseerida – ning mis on selle hinna suurusjärk.

Kui robotiseerimise auditi tulemusel on protsessi robotiseerimine mõistlik, on see aluseks insener-eelprojekti koostamisel, mille põhjal saab esitada juba konkreetsed hinnapäringud robotlahenduste integreerijatele.

Lisaks aitab audit vastata küsimustele ja otsida vastuseid väljakutsetele, mis robotiseerimisega üldjuhul kaasnevad:

Töötajate oskuste komplekt ja koolitus

Millised on töötajate kompetentsid, kuidas neid ümber paigutada ja keda on vaja robotlahenduse rakendamiseks juurde palgata? Kas tootmises on olemas piisav kompetents lahenduse teostamiseks või tuleks kaasata väliseid partnereid?

Ohutusmeetmed

Millised uued ohud kaasnevad roboti tootmisesse kaasamisega? Kuidas tagada töötajatele ohutu töökeskkond?

Süsteemi kulude eelarvestamine

Kuigi robotite hinnad langevad pidevalt, kaasneb robotite kasutuselevõtuga kõrge esmane investeering. Kuidas tagada roboti tasuvusaja jooksul püsivad tootmis- ja müügimahud?

Toote töövoo haldamine

Kui palju peab robot tootma olemasolevaid tootmislahendusi silmas pidades?

Töökultuuri muutus

Kuidas üle minna käsitsi tootmiselt robotiseeritud tootmisele? Kas töötajad on uuest tootmisviisist huvitatud? Kui on välja kujunenud osakonnad ja tootmiskultuur, kuidas peab tootmisprotsesse ja harjumusi kohandama?

Ootused robotiseerimise mõjule

Kuidas tulla toime ebareaalsete ootustega robotiseerimise suhtes? Üks robot ei suuda teha kõiki tehase töid vaid täidab spetsiifiliselt ühte tootmisprotsessi

Seisaku tolerants

Milline on tolerants probleemidest tulenevate seisakute suhtes? Isegi parima kvaliteediga seadmetel esineb mingil hetkel probleeme - kuidas sellega toime tullakse?

Nägemus vs reaalsus

Kas tellija nägemus ühtib sellega, mis on reaalsuses teostatav? Robotiseerimise audit aitab selle kindlaks teha.

Milliseid tootmisprotsesse on mõistlik automatiseerida ja robotiseerida?

Enne robotiseerimisega alustamist on oluline selgeks teha lõppeesmärk, milliseid protsesse on vajalik ja mõistlik automatiseerida. Kriteeriumid nende protsesside välja valimiseks võiksid olla järgmised:

 • Protsessid, mille käigus on suur tõenäosus vigade tekkeks
 • Tööliste jaoks ohtlikud ja/või kurnavad tööprotsessid
 • Tootmisprotsessid, kus automatiseeritud töö nõuab manuaalset sekkumist
 • Öövahetuse tööd
 • Korduva loomuga protsessid
 • Tootmisprotsessid, kus lõpptootele on kõrged kvaliteedinõuded
 • Protsessid, mis nõuavad oskustöölisi
 • Protsessid, mille käivitamine vajab manuaalset sekkumist

Kuidas ise sellised protsessid välja selgitada?

Enne protsessi automatiseerimise või robotiseerimisega alustamist on see oluline sammhaaval läbi käia protsessi eest vastutava spetsialisti või töölistega, kes sellega igapäevaselt tegelevad. See kehtib igas suuruses ja tegevusalaga ettevõtte puhul. Selle tulemusena võiks tekkida detailne dokument ehk teekaart, kus on välja toodud erinevad protsessi osad:

 • Eesmärk
 • Protsessi käivitaja ja väljund
 • Tootmisprotsessi laiem kirjeldus
 • Tootmisprotsessi detailne kirjeldus
 • Milliseid sisendeid on protsessi käivitamiseks vaja?
 • Mida tehakse protsessi väljunditega edasi?
 • Pildid sisseseadest
 • Kuvatõmmised tootmisprotsessiga seotud tarkvaradest

Lisaks sellele oleks oluline panna kirja protsessiga seotud ressursi- ja finantskulud:

 • Milline on sisseseade töötunni hind?
 • Kui suur on töötaja aastane kulufond?
 • Mitu inimest ja mitmes vahetuses protsessiga tegeleb?
 • Kui suur on praagiprotsent?

See detailne kirjeldus on hea referents, mis esmalt aitab kaasa auditi kiiremale koostamisele ning hiljem, robotiseerimise käigus ja pärast seda on hea referentspunkt, millele tagasi vaadata ja millega saavutatud tulemusi võrrelda.

Robotiseerimise audit – paketid

LÜHIAUDIT

Lühiaudit annab esmase ülevaate tootmise hetkeolukorrast robotiseerimist silmas pidades.

Pakett sisaldab:

 • Eeltöö sisendinfo kogumiseks
 • Külastused tootmisüksustesse
 • Robotiseeritavate töökohtade kaardistus
 • Robotiseerimise teoreetilise baasi sidumine tootmisprotsessidega
 • Hinnang robotiseerimise võimalikkusele – kas on tehniliselt ja efektiivsust silmas pidades teostatav
 • Raport nägemusega tänastest robotiseerimisvõimalustest ja mõistlikest investeeringutest

Hind: 5 600 €

robotiseerimise_audit

OPTIMAALNE AUDIT

Optimaalne audit on põhjalikum vaade tootmise eripäradesse ja robotiseerimise laiemale mõjule, mis võimaldab robotiseerimise protsessiks efektiivselt valmistuda.

Pakett sisaldab:

 • 6-8 intervjuud olulisi rolle täitvate töötajatega kvaliteetse sisendinfo kokkupanekuks
 • Külastused tootmisüksustesse
 • Robotiseeritavate töökohtade kaardistus
 • Robotiseerimise teoreetilise baasi sidumine tootmisprotsessidega
 • Tarkvara ja tööprotsesside sisendi kogumine – kuidas on robotiseeritav protsess seotud eelnevate ja järgnevate tööprotsessidega
 • Hinnang robotiseerimise võimalikkusele – kas see on tehniliselt ja efektiivsust silmas pidades teostatav
 • Tootmisprotsesside kaardistus läbi roboriseerimise vaate arvestades tootlikkust ja toodete eripärasid
 • Töökäskude digitaliseerimise ja automaatplaneerimise mõju analüüs tootmisprotsessidele
 • Toodete märgistuse mõju analüüs robotiseerimise protsessile
 • Tootmispinna füüsiliste limitatsioonide arvestus läbi robotiseerimise vaate
 • Teekaart edasisteks tegevusteks – info kaardistus “as is” põhimõttel, sisendinfo puuduste kaardistus
 • Optimeerimismeeskonna tegevuse eelhinnang pudelikaelade tuvastamiseks
 • Kaks vähemalt 3-tunnist workshopi koos kliendiga töö käigus välja tulnud kitsaskohtade ja võimaluste aruteluks ning sisendite korrigeerimiseks
 • Raport – vaade protsessilisele, tarkvaralisele ja süsteemsele tervikule kohtades, mis mõjutavad robotiseerimist
 • Nägemus tänastest robotiseerimise võimalustest ja mõistlikest investeeringutest
 • Raporti lisa – praktiline info pudelikaeladest kogu tervikus – kuidas muuta ettevõtet erinevates lõikudes efektiivsemaks

Hind kokkuleppel: Küsi pakkumist

Millele me robotiseerimise auditis tähelepanu pöörame?

1.

Teeme kindlaks protsessi robotiseerimise ulatuse – Paneme paika protsessi raamid, mis on robotiseerimise jaoks sobilikud ja milles robotiseerimise lahenduse välja pakume

2.

Prioritiseerime tegevused vastavalt äritulemustele avaldatavale mõjule – Teeme kindlaks kohad, kus saab parandada tootlikkust ning kuluaugud, mille korrigeerimise arvelt on võimalik robotiseeritud lahenduse abil suurimat kasu teenida (80/20 põhimõte)

3.

Pakume välja sobiva(d) robotiseerimise lahenduse(d) – koostöös kliendiga arutame läbi ja pakume välja robotiseerimise lahendused ja selle, kas lahenduse teostamiseks on olemas kompetents majas sees või tuleb kaasata väliseid partnereid.

4.

Paneme paika inimtööjõu ja roboti osakaalu tootmisprotsessis – vastavalt olemasolevatele tootmisressurssidele ja soovitud tulemusele paneme paika, kui suures ulatuses peaks tootmisprotsess olema robotiseeritud ja kui palju kasutama inimtööjõudu.

5.

Toome välja mõju teistele protsessidele – robotiseerimine mõjutab otseselt või kaudselt ka teisi tehase tootmisprotsesse. Toome välja võimalikud mõjud protsessidele, mis ei ole robotiseerimisega otseselt seotud kuid mis võivad sellest mõjutusi saada. Lisaks sellele tulevad välja ka robotiseerimise varjatud kasud.

6.

Teeme ettepaneku lahenduse loomise protsessile – anname teekaardi, millises järjestuses oleks mõistlik robotiseerimisega seotud tegevustega tegeleda, et saavutada soovitud lõpptulemus kiiresti ja efektiivselt.

Miks tellida robotiseerimise audit Atemix Grupilt

Meie eesmärk robotiseerimise auditi käigus on põhjalikult ja hoolikalt hinnata ära praegused tootmisressursid, et koostada üksikasjalik teekaart optimaalseks protsesside robotiseerimiseks. Meie konsultatsioon ei ole kallutatud riistvara või tarkvara pakkujatest ja kui me leiame, et olemasoleva süsteemi automatiseerimine ei ole mõistlik, siis anname sellest ka teada.

Pakume võimalusel välja alternatiivsed variandid soovitud tulemuseni jõudmiseks arvestades tootmise kasvuplaane, olemasolevat tööjõudu ja kvalifitseeritud tööjõu saadavust, vajadust täiendavate koolituste järgi ja nõudeid tootmisressurssidele.

Välise partneri sõltumatu hinnang aitab teekonnal tootmisprotsessi täiustamiseni kiiremini ja efektiivsemalt edasi liikuda – olenemata sellest, kas soovite robotite abil käivitada uut tootmisprotsessi või vana ümber kujundada. Teie partnerina toome endaga kaasa teadmised mitte ainult robotiseerimisest vaid ka valdkonnast laiemalt ja turusituatsioonist, et saaksime teha adekvaatseid samme arvestades hetkeolukorda.

Me räägime Sulle arusaadavas keeles. Toome endaga lisaks automatiseerimise ja robotiseerimise ekspertiisile kaasa ka teadmised turust ja äristrateegiast

Ajame asju selgelt. Väljendame end selgelt selles, millega saame aidata ja millega mitte. Ja kui teie ettevõtte jaoks ei ole robotite kasutuselevõtt mõistlik, siis ka ütleme nii

Vastutame oma töö eest. Me ei tee oma prognoose ega anna hinnanguid kergekäeliselt. Seisame oma sõnade taga ja garanteerime tulemused vastavalt auditis antud hinnangule.

Oleme sõltumatud. Kuigi kuulume Atemix Gruppi, ei kirjuta me auditis ette millist roboti tootjat, tarkvara või integraatorit kasutada. Meie auditi toel saab koostada insener-eelprojekti ja küsida adekvaatse pakkumise ükskõik milliselt robotite integraatorilt.

Oleme paindlikud ja lahenduskesksed. Kasutame auditis välja pakutud lahendustes võimalikult palju ära juba olemasolevaid tootmisressursse ja protsesse juhul, kui nende ümber on võimalik robotiseeritud tootmisprotsessi ehitada.

Vajadusel saame aidata kogu lahendusega algusest lõpuni. Atemix Grupil enam kui 20 aastat kogemust tehaste automatiseerimises ja digitaliseerimises. Atemix Tööstusautomaatika ja Wobotoni liidetud kompetentsidega saame luua auditis välja toodud lahendused algusest lõpuni.

Jagame meeleldi oma kompetentsi. Soovime, et teie tootmismeeskond saaks robotiseerimise auditi koostamise käigus uusi sisevaateid tootmisprotsessidesse ja teadlikumaks nii tootmisressurssidest kui ka kompetentsidest, et neid efektiivsemalt ära kasutada. 

Atemix Grupil on enam kui 20 aastat kogemust tööstusettevõtete automatiseerimises ja digitaliseerimises. Koostöös maailma juhtivate tööstusrobotite riistvara ja tarkvara pakkujatega saame luua robotiseeritud tootmislahendusi, mis aitavad tõsta nii tehaste tootlikkust kui ka kasumlikkust.

Soovid rohkem infot robotiseerimise auditi kohta?

onrobot_palletiseerimisrobot

Võta meiega ühendust!

  Aeg on tootmises kõige väärtuslikum asi!

  Meie seadmed on keerulised. Kohalikul turul on nende hooldamiseks seni kompetentsi nappinud. Ei saa alati loota sellele, et seadme valmistaja tuleb kusagilt kaugelt kiiresti kohale ja teeb asjad korda. Hea, kui abi on lähedal. Ja Atemixi abi on olnud tõhus. Nende eelis on see, et mida nad ei tea, selle saavad hästi kiiresti teada – ja asjad toimivad!
  Kuldar Timmusk - Salvest AS-i tehnika- ja haldusjuht

  Kui Atemixi poisid asja kätte võtavad, siis teevad nad selle ka ära!

  Oleme koos päris suuri tegusid teinud. Lasime käiku õli rafineerimise tehase ja panime uue Scada. Ükskõik kus maailma otsas sa oled, saad nüüd igalt poolt arvuti kaudu tehasele ligi! Tootmine käib meil 24/7. Kui on mingi eriolukord, on Atemixis inimene, kes tõstab toru ja aitab asja ära lahendada.
  Ants Puusta - Scanola Baltic AS-i juhatuse liige

  Kaasaegne söödatööstus tähendab suurt täpsust.

  Toimeainete doseerimine käib kohati alates 10 grammist tonni kohta – selleks vajame keerukaid automaatika lahendusi. Atemix on koostöös välispartneritega suutnud neid lahendusi meile pakkuda ja pikaajaline hooldusleping annab kindlustunde tulevikuks.
  Villu Värv - Agrovarustus OÜ juhatuse liige

  Koostöö Atemixiga on teinud meid targemaks.

  Nüüd teame, millised lahendused just meie tehase puhul võimalikud on! Saavutatud efektiivsus ületas meie ootusi. Hea on teada, et Atemix panustab meie tulemuste heaks samasuguse kirega kui meie ise. Julgeme neid soovitada!
  Ando Jukk - UPM-Kymmene Otepää AS-i tegevjuht

  Tutvu meie tehtud töödega

  RTLS (real-time locating system) positsioneerimisvõrgu arendus

  Emajõe Veevärk – Veemajandusettevõtte uus tsentraalne SCADA süsteem

  Tartu Mill – automatiseeritud pakkeliin koos robotjaamaga

  Privacy Policy